Rada Gminy Olszanica

 

 Rada Gminy Olszanica

 

 
jest organem stanowiącym i kontrolnym gminy. Aktualnie liczy 15 radnych. Odbywa sesje zwyczajne przeważnie raz w miesiącu, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał, na podstawie planu pracy. Sesje Rady Gminy odbywają się w Urzędzie Gminy Olszanica, w Sali Narad. W obecnej kadencji 2010-2014 Rada Gminy działa w następującym składzie: 

  

Przewodniczący Rady Gminy
 
tadeusz_darosz

Tadeusz Darosz

e-mail:gmina@olszanica.pl
tel. (013) 461 7045 wew. 47

 

 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Edward Gocał

tel. (013) 461 7045 wew. 47

 

 


 

 Radni:
 
 • Jan Kozicki- Olszanica
 • Rafał Kuc - Olszanica
 • Witold Chudio- Olszanica
 • Lucyna Jasińska - Olszanica
 • Franciszek Romanek - Uherce Mineralne
 • Ryszard Czerniga - Uherce Mineralne
 • Piotr Dendura - Uherce Mineralne
 • Bogdan Jakiel - Orelec
 • Andrzej Skiba - Stefkowa
 • Wiesław Konik - Stefkowa
 • Radosław Kunach - Zwierzyń
 • Danuta Konopka- Rudenka
 • Andrzej Marciniak - Paszowa

 

 


 

       Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Do wyłącznej właściwości rady gminy należy: 

 • uchwalanie statutu gminy,
 • ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,
 • powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu, oraz sekretarza gminy - na wniosek wójta,
 • uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,
 • uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • uchwalanie programów gospodarczych,
 • ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,
 • podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,
 • podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:
 • określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy,
 • emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta,
 • zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
 • ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym,
 • zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy,
 • tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,
 • określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta,
 • tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
 • ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym,
 • określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,
 • podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art.8 ust.2 i2a ustawy o samorządzie gminnym,
 • podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,
 • podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,
 • podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,
 • nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,
 • podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
 • stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy. 

 

Obsługę Biura Rady Gminy prowadzi:  
Maria Straszkiewicz,  
tel.(013) 461 70-45 wew. 50

Biuro Rady Gminy    

Adres:Urząd Gminy Olszanica
Olszanica 81 pok. nr 8
38-722 Olszanica
tel.(013) 461 70-45 wew. 47
e-mail:
gmina@olszanica.pl
 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 


Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Polityka Cookies
[zamknij]